OŚRODEK MEDIACYJNY

Fundacji Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

O OŚRODKU

Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” został powołany, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji. Z mediacji mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe i instytucje. W ramach Ośrodka Mediacyjnego prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych. Zgodnie ze statutem Ośrodka Mediacyjnego na listę mediatorów mogą zostać wpisane osoby dysponujące wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów metodą mediacji. Nasi mediatorzy prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dążą także do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji przydatnych w rozwiązywaniu sporów. Gwarancją skuteczności działań oraz profesjonalizmu mediatorów skupionych w ramach Ośrodka jest połączenie specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz kompetencji interpersonalnych kluczowych dla procesu mediacji, negocjacji, zarządzania konfliktem i kryzysem.

MEDIATORZY

Andrzej Gulik

Adwokat – Mediator, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Od stycznia 2011 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, od lipca 2014 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. W swojej praktyce promuje przede wszystkim alternatywne metody rozwiązywania sporów, ukończył Studia Podyplomowe Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2018 roku jest wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Regularny uczestnik organizowanych konferencji z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W swojej praktyce przeprowadził kilkadziesiąt mediacji, z których większość zakończyła się zawarciem ugody. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych. W wolnych chwilach trenuje boks, a także interesuje się kinematografią oraz II wojną światową.

Barbara Szwak-Kowalska

Prawnik – Mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. Przez kilka lat pracowała w kancelariach prawniczych zdobywając praktykę i doświadczenie, które teraz wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej. Ukończyła Studia Podyplomowe Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczyła i przeprowadziła wiele mediacji, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Zajmuje się również doradztwem w procesach inwestycyjnych, prowadzi szkolenia oraz negocjacje. Odbyła kurs języka angielskiego prawniczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w zagranicznych kursach języka angielskiego w Cambridge Centre for English Studies oraz w Swandean School of English w Brighton, a także odbyła kurs języka hiszpańskiego w Salamance. W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej, gotuje i podróżuje po świecie.

CENNIK

Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Ośrodek Mediacyjny obejmują: opłatę rejestracyjną, opłatę mediacyjną oraz wydatki. Opłatę rejestracyjną oraz zaliczkę na opłatę mediacyjną uiszcza strona składająca wniosek o przeprowadzenie mediacji najpóźniej w dacie złożenia wniosku, co nie wyklucza rozliczenia tych opłat w zawartej między stronami ugodzie. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” wskazany w zakładce Kontakt. Wszystkie kwoty, o których mowa są kwotami brutto.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu* jest możliwa do ustalenia koszty obejmują:

 1. opłatę rejestracyjną w kwocie 200,00 zł;
 2. opłatę mediacyjną wynoszącą:
  1. przy wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10 000,00 zł – 4% (nie mniej niż 200,00 zł),
  2. przy wartości przedmiotu sporu od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł – 400,00 zł2% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 10 000,00 zł (nie więcej niż 2 000,00 zł),
  3. przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000,00 zł – 2 000,00 zł i 3% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 100 000,00 zł (nie więcej niż 15 000,00 zł),
  4. 100,00 zł za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu;
 3. wydatki, na które składają się:
  1. zryczałtowane koszty korespondencji oraz obsługi postępowania mediacyjnego – 30,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  2. zryczałtowane koszty udostępnienia siedziby Ośrodka Mediacyjnego – 70,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  3. koszty niezbędnych przejazdów mediatora – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  4. inne koszty, jeżeli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym.

Zaliczkę na opłatę mediacyjną uiszcza się w wysokości wynikającej z pkt 2) powyżej, z tym że część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody, oraz wydatki rozliczane są w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie jest możliwa do ustalenia koszty obejmują:

 1. opłatę rejestracyjną w kwocie 200,00 zł;
 2. opłatę mediacyjną wynoszącą:
  1. 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej,
  2. 100,00 zł za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu;
 3. wydatki, na które składa się:
  1. zryczałtowane koszty korespondencji oraz obsługi postępowania mediacyjnego – 30,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  2. zryczałtowane koszty udostępnienia siedziby Ośrodka Mediacyjnego – 70,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  3. koszty niezbędnych przejazdów mediatora – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  4. inne koszty, jeżeli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym.

Zaliczka na opłatę mediacyjną wynosi 200 zł. Opłata mediacyjna, w tym część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody, oraz wydatki rozliczane są w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury.

Przed wszczęciem postępowania mediacyjnego, na wniosek zainteresowanych Stron, dopuszcza się indywidualne ustalenie kosztów mediacji pozasądowych, zależnie od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy.

W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez sąd, koszty postępowania mediacyjnego ponoszone są w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U z 2016 r. poz. 921).

*wartość przedmiotu sporu ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460)

O OŚRODKU

OŚRODEK MEDIACYJNY

Fundacji Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” został powołany, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji. Z mediacji mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe i instytucje. W ramach Ośrodka Mediacyjnego prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych. Zgodnie ze statutem Ośrodka Mediacyjnego na listę mediatorów mogą zostać wpisane osoby dysponujące wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów metodą mediacji. Nasi mediatorzy prezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dążą także do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji przydatnych w rozwiązywaniu sporów. Gwarancją skuteczności działań oraz profesjonalizmu mediatorów skupionych w ramach Ośrodka jest połączenie specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz kompetencji interpersonalnych kluczowych dla procesu mediacji, negocjacji, zarządzania konfliktem i kryzysem.

MEDIATORZY

Andrzej Gulik

Adwokat – Mediator, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa. Od stycznia 2011 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, od lipca 2014 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. W swojej praktyce promuje przede wszystkim alternatywne metody rozwiązywania sporów, ukończył Studia Podyplomowe Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2018 roku jest wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Regularny uczestnik organizowanych konferencji z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W swojej praktyce przeprowadził kilkadziesiąt mediacji, z których większość zakończyła się zawarciem ugody. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych. W wolnych chwilach trenuje boks, a także interesuje się kinematografią oraz II wojną światową.

Barbara Szwak-Kowalska

Prawnik – Mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. Przez kilka lat pracowała w kancelariach prawniczych zdobywając praktykę i doświadczenie, które teraz wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej. Ukończyła Studia Podyplomowe Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczyła i przeprowadziła wiele mediacji, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Zajmuje się również doradztwem w procesach inwestycyjnych, prowadzi szkolenia oraz negocjacje. Odbyła kurs języka angielskiego prawniczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w zagranicznych kursach języka angielskiego w Cambridge Centre for English Studies oraz w Swandean School of English w Brighton, a także odbyła kurs języka hiszpańskiego w Salamance. W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej, gotuje i podróżuje po świecie.

CENNIK

Koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Ośrodek Mediacyjny obejmują: opłatę rejestracyjną, opłatę mediacyjną oraz wydatki. Opłatę rejestracyjną oraz zaliczkę na opłatę mediacyjną uiszcza strona składająca wniosek o przeprowadzenie mediacji najpóźniej w dacie złożenia wniosku, co nie wyklucza rozliczenia tych opłat w zawartej między stronami ugodzie. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Fundacji „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji” wskazany w zakładce Kontakt. Wszystkie kwoty, o których mowa są kwotami brutto.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu* jest możliwa do ustalenia koszty obejmują:

 1. opłatę rejestracyjną w kwocie 200,00 zł;
 2. opłatę mediacyjną wynoszącą:
  1. przy wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10 000,00 zł – 4% (nie mniej niż 200,00 zł),
  2. przy wartości przedmiotu sporu od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł – 400,00 zł2% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 10 000,00 zł (nie więcej niż 2 000,00 zł),
  3. przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100 000,00 zł – 2 000,00 zł i 3% od nadwyżki wartości przedmiotu sporu ponad 100 000,00 zł (nie więcej niż 15 000,00 zł),
  4. 100,00 zł za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu;
 3. wydatki, na które składają się:
  1. zryczałtowane koszty korespondencji oraz obsługi postępowania mediacyjnego – 30,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  2. zryczałtowane koszty udostępnienia siedziby Ośrodka Mediacyjnego – 70,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  3. koszty niezbędnych przejazdów mediatora – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  4. inne koszty, jeżeli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym.

Zaliczkę na opłatę mediacyjną uiszcza się w wysokości wynikającej z pkt 2) powyżej, z tym że część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody, oraz wydatki rozliczane są w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie jest możliwa do ustalenia koszty obejmują:

 1. opłatę rejestracyjną w kwocie 200,00 zł;
 2. opłatę mediacyjną wynoszącą:
  1. 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej,
  2. 100,00 zł za każdą stronę A4 projektu ugody i protokołu;
 3. wydatki, na które składa się:
  1. zryczałtowane koszty korespondencji oraz obsługi postępowania mediacyjnego – 30,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  2. zryczałtowane koszty udostępnienia siedziby Ośrodka Mediacyjnego – 70,00 zł za każdą sesję mediacyjną,
  3. koszty niezbędnych przejazdów mediatora – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  4. inne koszty, jeżeli ich poniesienie było obiektywnie niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem mediacyjnym.

Zaliczka na opłatę mediacyjną wynosi 200 zł. Opłata mediacyjna, w tym część opłaty uzależniona od liczby stron protokołu i ugody, oraz wydatki rozliczane są w ugodzie lub po zakończeniu postępowania mediacyjnego na podstawie faktury.

Przed wszczęciem postępowania mediacyjnego, na wniosek zainteresowanych Stron, dopuszcza się indywidualne ustalenie kosztów mediacji pozasądowych, zależnie od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy.

W przypadku spraw skierowanych do mediacji przez sąd, koszty postępowania mediacyjnego ponoszone są w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U z 2016 r. poz. 921).

*wartość przedmiotu sporu ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460)

Fundacja

Dowiedz się więcej

Kontakt

Promujemy i rozwijamy ideę mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych.

Biuro fundacji

Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji

ul. Młyńska 3/13

61-729 Poznań

tel. 661 750 356

biuro@centrum-mediacji.org

NIP: 7831802059

Dane fundacji

Fundacja „Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji”

ul. Młyńska 3/13, 61-729 Poznań

KRS: 0000787206

NIP: 7831802059

REGON: 383429108

Ⓒ CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone